PRIVĀTUMA POLITIKA

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SANILLE”
Reģistrācijas numurs 44103039085
Juridiskā adrese Viestura laukums 6 – 10, Valmiermuiža, Valmieras pag., Burtnieku nov., LV-4219
info@voir.lv Tālr. + 371 22005576
 

1. Privātuma politikas mērķis un piemērošanas joma

1.1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SANILLE” (turpmāk – Pārzinis) privātuma politikas (turpmāk – Politika) mērķis ir informēt Pārziņa klientus, potenciālos klientus, darbiniekus, sadarbības partnerus un citas personas par Pārziņa veiktajām darbībām saistībā ar fizisko personu, kuras var tieši vai netieši identificēt (turpmāk – Datu subjekts) personas datu apstrādi un aizsardzību. Politikā ir norādīts, kādi Datu subjekta personas dati tiek apstrādāti, t.sk. iegūti, nodoti, laboti, uzglabāti, dzēsti un tml., šādas datu apstrādes mērķi un tiesiskais pamats saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Regula), kā arī datu uzglabāšanas termiņi un Datu subjekta tiesības.

1.2. Politika ir attiecināma uz fizisko personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Datu subjekts sniedz vai Sabiedrība iegūst personas datus (piemēram, Pārziņa telpās, vietnē, papīra formātā, mutiski, elektroniski e-pastā vai telefoniski, Pārziņa sociālo tīklu profilos un tml.).

1.3. Pārzinim pēc saviem ieskatiem ir tiesības veikt izmaiņas Politikā. Politika ir pieejama Pārziņa mājaslapā – voir.lv (turpmāk – Vietne), kā arī struktūrvienībās un tiek piemērota no Politikas apstiprināšanas datuma.

2.PĀRZIŅA IDENTITĀTE UN KONTAKTINFORMĀCIJA

2.1. Datu apstrādes pārzinis ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SANILLE”, reģistrācijas numurs 44103039085, juridiskā adrese Viestura laukums 6 – 10, Valmiermuiža, Valmieras pag., Burtnieku nov., LV-4219. Pārziņa kontakttālrunis ir +371 22005576, bet elektroniskā pasta adrese – info@voir.lv .

3.PERSONAS DATU KATEGORIJAS, DATU SUBJEKTU KATEGORIJAS, APSTRĀDES MĒRĶI UN TIESISKAIS PAMATS

3.1. Pārzinis parasti apstrādā šādu datu subjektu personas datus:

3.1.1. Darbinieki;

3.1.2. Potenciālie darbinieki;

3.1.3. Klienti;

3.1.4. Potenciālie klienti;

3.1.5. Sadarbības partneri un to pārstāvji.

3.2. Pārzinis apstrādā fizisko personu datus likumīgi, godprātīgi un Datu subjektam pārredzamā veidā, lai:

3.2.1. pārdotu un piegādātu preces klientiem;

3.2.2. administrētu darba tiesiskās attiecības;

3.2.3. nodrošinātu un uzlabotu Pārziņa sniegto pakalpojumu (preču pārdošana, piegāde) kvalitāti;

3.2.4. konstatētu un novērstu noziedzīgus nodarījumus vai administratīvos pārkāpumus Pārziņa telpās un/vai teritorijā;

3.2.5. izpildītu uz Pārzini likumā attiecināmus pienākumus;

3.2.6. realizētu Pārziņa sabiedrisko attiecību un mārketinga aktivitātes;

3.2.7. aizsargātu savas un Datu subjekta leģitīmās intereses. Pārziņa leģitīmās intereses ir: veikt un administrēt komercdarbību, pārbaudīt Datu subjekta identitāti pirms līguma slēgšanas, saņemt maksājumus, uzlabot pakalpojumu kvalitāti, analizēt pieprasījumu, novērst noziedzīgus nodarījumus vai administratīvos pārkāpumus Pārziņa telpās un teritorijā, aizsargāt Pārziņa un Datu subjekta tiesības un tiesiskās intereses un tml.

3.3. Pārzinis parasti veic šādu personas datu kategoriju apstrādi:

3.3.1. Vārds;

3.3.2. Uzvārds;

3.3.3. Personas kods;

3.3.4. Adrese;

3.3.5. Tālruņa nr.;

3.3.6. Elektroniskā pasta adrese;

3.3.7. Bankas konta numurs, debet/kredīt-kartes numurs;

3.3.8. Veselības dati (obligātā veselības pārbaude personālam)

3.3.9. Fotoattēls (reklāma, sortimenta modeļi);

3.3.10. Video ieraksta attēls, t.sk. ieraksta laiks, sākuma un beigu laiks, atrašanās vieta.

3.4. Pārziņa īstenotās fizisku personu datu apstrādes tiesiskais pamats var būt:

3.4.1. Regulas 6.panta pirmā punkta a) apakšpunkts, kas nosaka, ka datu apstrāde ir likumīga, ja Datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;

3.4.2. Regulas 6.panta pirmā punkta b) apakšpunkts, kas nosaka, ka datu apstrāde ir likumīga, ja apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir Datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;

3.4.3. Regulas 6.panta pirmā punkta c) apakšpunkts, kas nosaka, ka datu apstrāde ir likumīga, ja apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;

3.4.4. Regulas 6.panta pirmā punkta f) apakšpunkts, kas nosaka, ka datu apstrāde ir likumīga, ja apstrāde ir vajadzīga Pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja Datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja Datu subjekts ir bērns;

3.4.5. Regulas 9.panta otrā punkta h) apakšpunkts, kas nosaka, ka veselības datu apstrāde ir likumīga, ja apstrāde ir vajadzīga darbinieka darbspējas novērtēšanai, pamatojoties uz ES vai tās dalībvalsts tiesību aktiem vai saskaņā ar līgumu ar veselības darba profesionāli.

3.5. Pārzinis veic vārda, uzvārda, adreses, tālruņa numura, bankas konta vai norēķinu kartes numura apstrādi ar mērķi pārdot un piegādāt preces saviem klientiem, pamatojoties uz Regulas 6.panta pirmā punkta b) un c) apakšpunktiem. Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam ” Maksekeskus AS ”.

3.6. Datu subjekta kontaktinformācija (vārds, tālrunis, e-pasta adrese) var tikt apstrādāta ar mērķi sazināties vai sniegt Datu subjektam informāciju tikai Datu subjekta interesēs un saistībā ar pakalpojumiem, kuriem Datu subjekts ir pieteicies, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1. punkta a) apakšpunktu.

3.7. Video attēls tiek apstrādāts ar mērķi atklāt noziedzīgus nodarījumus vai administratīvos pārkāpumus Pārziņa telpās, pamatojoties uz Regulas 6.panta pirmā punkta f) apakšpunktu.

3.8. Darbinieku veselības dati tiek apstrādāti darbinieka darbspējas novērtēšanas nolūkā, pamatojoties uz Regulas 9.panta otrā punkta h) apakšpunktu.

4.PERSONAS DATU UZGLABĀŠANAS TERMIŅŠ

4.1. Fiziskās personas dati tiek glabāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību un ilgumu, Datu subjekta piekrišanu, noslēgto līgumu vai Pārziņa leģitīmajām interesēm, kā arī, ja tam ir cits tiesisks pamats.

4.2. Video novērošanas ieraksti pirms to dzēšanas tiek glabāti līdz 2 nedēļām vai ilgāk, ja tam ir tiesisks pamats. Minētais termiņš ir atkarīgs no video ierakstīšanas intensitātes (kustību fiksācijas), un video ierakstīšanas iekārtas atmiņas ietilpības, kā arī, vai minētais ieraksts nepieciešams tiesisku darbību veikšanai.

5.PERSONAS DATU NODOŠANA ĀRPUS LATVIJAS

5.1. Apstrādātie fizisko personu dati netiks nodoti ārpus ES un EEZ, kā arī netiks nodoti nevienai starptautiskajai organizācijai, izņemot, ja Datu subjekts tam devis savu piekrišanu.

6.PERSONAS DATU SAŅĒMĒJU KATEGORIJAS

6.1. Videonovērošanas dati pēc pamatota pieprasījuma tiek izpausti pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, operatīvās darbības subjektiem, apsardzes darbiniekiem, valsts drošības iestādēm, prokuratūrai un tiesām.

6.2. Citi fiziskās personas dati, ja tam ir tiesisks pamats, var tikt nodoti iestādēm, apdrošināšanas sabiedrībām, bankām, sociālo tīklu uzturētājiem, hostinga pakalpojuma sniedzējam, Pārziņa nolīgtiem personas datu apstrādātājiem, sadarbības partneriem, kurjerpakalpojumu sniedzējiem, Pārziņa programmatūru uzturētājiem un tml.

7.PERSONAS DATU APSTRĀDES DROŠĪBA

7.1. Pārzinis nodrošina, ka personas dati tiek apstrādāti tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus.

8.DATU SUBJEKTA PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM

8.1. Datu subjektam ir tiesības saņemt no Pārziņa apstiprinājumu par to, vai attiecībā uz Datu subjektu tiek vai netiek apstrādāti personas dati, un, ja tiek, Datu subjektam ir tiesības piekļūt attiecīgajiem datiem un saņemt Regulas 15.panta pirmā punkta apakšpunktos norādīto informāciju.

8.2. Datu subjektam ir tiesības prasīt, pamatojot savu lūgumu, lai Pārzinis bez nepamatotas kavēšanās labotu neprecīzus Datu subjekta personas datus. Ņemot vērā apstrādes nolūkus, datu subjektam ir tiesības panākt, lai nepilnīgi personas dati tiktu papildināti, tostarp sniedzot papildu paziņojumu.

8.3. Datu subjektam saskaņā ar Regulas 17.panta noteikumiem ir tiesības panākt, lai Pārzinis bez nepamatotas kavēšanās dzēstu datu subjekta personas datus, ja pastāv kāds no minētajā pantā norādītajiem apstākļiem.

8.4. Datu subjektam ir tiesības panākt, lai pārzinis ierobežotu apstrādi, ja pastāv kāds no Regulas 18.pantā norādītajiem apstākļiem.

8.5. Datu subjektam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu savu personas datu apstrādei, ja tāda tikusi sniegta.

8.6. Lai atvieglotu un sekmētu Datu subjekta pieprasījumu apstrādi, Datu subjektam ieteicams vērsties pie Pārziņa rakstveidā (parakstīts iesniegums papīra formā vai ar e-parakstu vai tam pielīdzināmu parakstu parakstīts elektroniskais dokuments), attiecīgo iesniegumu sūtot uz Pārziņa juridisko adresi vai e-pasta adresi, kas norādītas Politikas 2.punktā.

8.7. Datu subjektam ir arī tiesības ar sūdzību vērsties Datu valsts inspekcijā, ja Datu subjekts uzskata, ka Pārzinis aizskar Datu subjekta tiesības un tiesiskās intereses fizisko personu datu aizsardzības jomā. Sūdzību iespējams iesniegt pa pastu, elektronisko pastu (ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus sūtot uz: info@dvi.gov.lv), vai atstājot to Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā, 1.stāva pasta kastē.

SĪKDATŅU POLITIKA

 
Šajā politikā (turpmāk – dokuments) ir aprakstīta sīkdatņu izmantošana sabiedrības ar ierobežotu atbildību
”SANILLE”, reģistrācijas numurs 44103039085, juridiskā adrese Viestura laukums 6 – 10, Valmiermuiža, Valmieras
pag., Burtnieku nov., LV-4219 (turpmāk – Pārzinis), mājaslapā www.voir.lv (turpmāk – vietne vai mājaslapa), norādīti
sīkdatņu lietošanas nolūki, kā arī lietotāju tiesības mainīt un izvēlēties sīkdatņu lietošanu atbilstoši savām
vajadzībām.
 
Kas ir sīkdatnes?
Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Safari u.c.) saglabā lietotāja galiekārtā (datorā, mobilajā tālrunī, planšetē) brīdī, kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni,
lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus. Tādējādi ar sīkdatņu
palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt, ar
mērķi uzlabot vietnes lietošanas pieredzi. Lietotājs var atspējot vai ierobežot sīkdatņu izmantošanu, taču bez
sīkdatnēm nebūs iespējams pilnvērtīgi izmantot visas vietņu funkcijas. Atkarībā no veicamajām funkcijām un
izmantošanas mērķa, Pārzinis izmanto obligātās, funkcionālās, analītiskās un mērķēšanas (reklāmas) sīkdatnes.
 
Obligātās sīkdatnes
Šīs sīkdatnes nepieciešamas, lai lietotājs varētu brīvi apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni un izmantot tās piedāvātās
iespējas, tajā skaitā iegūt informāciju par pakalpojumiem un iegādāties tos. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja iekārtu,
taču neizpauž lietotāja identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo informāciju. Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietne
nevarēs pilnvērtīgi darboties, piemēram, sniegt lietotājam nepieciešamo informāciju, pakalpojuma pieteikšanu. Šīs
sīkdatnes tiek glabātas lietotāja iekārtā līdz brīdim, kad tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma.
 
Funkcionālās sīkdatnes
Ar funkcionālajām sīkdatnēm vietne atceras lietotāja izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, lai lietotājs varētu
ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes glabājas lietotāja iekārtā pastāvīgi.
 
Analītiskās sīkdatnes
Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju par to, kā lietotājs lieto tīmekļa vietni, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas,
ieskaitot saturu, kuru lietotājs izvēlas, pārlūkojot vietni. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas
interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarot to ērtāk lietojamu. Analītiskās sīkdatnes
identificē tikai lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti. Atsevišķos gadījumos dažas no analītiskajām
sīkdatnēm vietnes īpašnieka vietā, saskaņā ar tā norādījumiem un tikai atbilstoši norādītajiem mērķiem, pārvalda
datu apstrādātāji (operatori), piemēram, Google Adwords.
 
Mērķa (reklāmas) sīkdatnes
Mērķa (reklāmas) sīkdatnes izmanto, lai apkopotu informāciju par lietotāja apmeklētajām tīmekļa vietnēm un
piedāvātu tieši konkrētam lietotājam interesējošus Pārziņa pakalpojumus vai adresētu konkrētā lietotāja izrādītajai
interesei atbilstošus piedāvājumus. Parasti šīs sīkdatnes ar vietnes īpašnieka atļauju atbilstoši norādītajiem mērķiem
izvieto trešās personas, piemēram, Google Adwords. Mērķa sīkdatnes lietotāja gala iekārtā tiek uzglabātas pastāvīgi.
 
Kādiem mērķiem (nolūkiem) Pārzinis izmanto sīkdatnes
Pārzinis var izmantot sīkdatnes, lai uzlabotu vietnes lietošanas pieredzi:
• nodrošinātu vietnes funkcionalitāti;
• pielāgotu vietnes funkcionalitāti lietotāja lietošanas paradumiem – tai skaitā valodai, meklēšanas pieprasījumiem,
iepriekš apskatītajam saturam;
• iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.;
• lietotāju autentifikācijai;
• gadījumā, ja lietotājs ir Pārziņa pakalpojumu klients, lai parādītu lietotāja vajadzībām pielāgotus pakalpojumus un
piedāvātu citu Pārziņa radītu vai izplatītu saturu un piedāvājumus, apmeklējot vietni.
 
Cik ilgi tiek glabātas sīkdatnes
Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas, un pēc tam tās
tiek dzēstas. Sīkdatņu informācija netiek nodota apstrādei ārpus Eiropas Savienības un EEZ.
 
Sīkdatņu apstiprināšana un atspējošana
Apmeklējot vietni, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Ja
lietotāji/-as akceptē sīkdatņu pieņemšanu, nospiežot “Piekrītu”, sīkdatņu izmatošanas tiesiskais pamats ir lietotāja/-
as piekrišana un viņi apstiprina, ka ir iepazinušies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem,
gadījumiem, kad informācija tiek nodota trešajai personai. Ja izmantojot vietni lietotājs noslēdz līgumu – sīkdatņu
apstrāde vajadzīga līguma izpildei, kas noslēgts ar lietotāju vai lai Pārzinis izpildītu savu likumisku pienākumu vai
īstenotu leģitīmas intereses. Ikvienas tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama sīkdatņu
ierobežošana un dzēšana. Tomēr jāņem vērā, ka nevar atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo
bez tām vietnes un mājaslapas pilnvērtīgas lietošanas nodrošināšana nav iespējama.
 
Kontaktinformācija
Ja lietotājam ir radies jautājums par sīkdatņu izmantošanu, viņš var sazināties ar Pārzini, izmantojot šādu
kontaktinformāciju: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ”SANILLE”, reģistrācijas numurs 44103039085, juridiskā
adrese Viestura laukums 6 – 10, Valmiermuiža, Valmieras pag., Burtnieku nov., LV-4219, info@voir.lv.